"Bałtyk morze bez śmieci"

"Bałtyk morze bez śmieci"

 

W dniu maju 2020 roku w Gdyni zawarta została umowa o dofinansowanie pomiędzy ARiMR, a Organizacją Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej.

W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel:

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu niechcianych połowów.

 

Operacja €žBałtyk morze bez śmieci€ prowadzona jest w ramach działania Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej€ poddziałanie "Zbieranie utraconych nar zędzi połowowych i odpadów morskich", o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. €žPromowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy€, zawartego w Programie Operacyjnym €žRybactwo i Morze€ na lata 2014 2020 współfinansowanej ze środków Unijnych - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ OPERACJI: 3 157 645,53 (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześÄ‡set czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)

KWOTA DOFINASNOWANIA ZE ÅšRODKÓW EFMR:  2 381 734,14 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złotych i czternaście grosze)

 

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze€ na lata 2014-2020 wdrażana przez Organizacją Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o.


kontakt z nami

email: oprw@op.pl

adres: ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo
Operacja pt.:
Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrażania planu produkcji i obrotu na rok 2019

mająca na celu
Poprawę organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Wartość operacji: 646 642,00 zł
Wartość dofinansowania: 477 150,00 zł


Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020Copyright: OPRW. Projekt i realizacja: PodisPromotion